Kérem, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: közösségi médiában, telefonon, e-mailben és élőszóban.

Wéninger Kornél, mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

A vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítem ügyfeleimet.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető:
http://dkspeed.hu
https://www.facebook.com/dkspeed2020
DKspeed székhelyén.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET (679/2016 SZ. RENDELET, A TOVÁBBIAKBAN: GDPR) 13. CIKKE ALAPJÁN AZ ALÁBBI KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁST ADOM:

Cégnév: Wéninger Kornél egyéni vállalkozó, mint adatkezelő
Adószám: 56619711-1-39
Nyilvántartási szám: 55286394
Székhely: 8440 Herend, Rákóczi u. 27.
Kapcsolattartás: Wéninger Kornél
Tel.: +36-20/215-5449
E-mail: dkspeed2020@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik. Tárkányi Anita, www.pipacskonyvelo.hu mint könyvelő.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adakezelési célok.
Költöztető és szállítmányozó, árufuvarozó szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához.
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 
b) Telefonszámára és nevére időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Hozzájárulását a telefonszáma, lakcíme és a neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig őrzöm meg a székhelyemen. Az adattovábbítás könyvelő és a NAV felé történik.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (név, telefonszám, lakcím), kérésre azonnal törlöm és megsemmisítem, adattovábbítás nem történik.
A Facebook-on, valamint más közösségi médiában közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.

4. Adattovábbítások

Az adatkezelő az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a szolgáltatások nyújtása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek részére továbbítja. Egyes esetekben a partnerek kifejezetten az Egyéni Vállalkozó instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. könyvelő) az Egyéni Vállalkozó javára; e partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel az Egyéni Vállalkozó olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást. Az Egyéni Vállalkozó a Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

A számlák hivatali lejelentéséhez igénybe vett adatfeldolgozó: Tárkányi Anita www.pipacskonyvelo.hu könyvelő


5. Érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintett jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)  személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

6.  Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: http://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.
Előfordulhat, hogy a szolgáltatás miatt, Ön megoszt velem bizalmas információt. Ezen információkat más személy nem ismerheti meg és nem is tárolok semmilyen kiemelten bizalmas adatot. 
A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény tartalmát.

Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban 1 hónapon belül.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

A szabályzat időbeli hatálya 2020.12.01-től visszavonásig érvényes.